Eochair don tras-scríobh tras-scríobh ortagrafaíoch <sampla> tras-scríobh fóinéimeach canúnach /sampla/ tras-scríobh fóinéimeach Ceiltíoch /sampla/
  Gaeilge Ghaoth Dobhair Gaeilge na Ceathrún Rua Gaeilge Chorca Dhuibhne
/u/ /ɤ/ leathdhúnta neas-cúil cruinn gearr guta /ʊ/ leathdhúnta neas-cúil cruinn gearr guta /ʊ/ leathdhúnta neas-cúil cruinn gearr guta
Leathanach 1 as 5 »
<abhus> ‘over here’ /ə.ˈwɤ / /ə.ˈvus / /ə.ˈwʊ / /ə.ˈvus / /a.ˈʊ / /a.ˈvus / 8061
<acu> ‘at them’ /ˈa.kʉː / /ˈa.k / /ˈa.kə / /ˈa.kəb / /a.ˈkʊ / /a.ˈku / 8062
<amuigh> ‘outside’ /ɪ.ˈɪç / /i.ˈmi / /ə.ˈɪç / /ə.ˈmi / /a.ˈʊ / /a.ˈmuh / 8082
<bior> ‘point’ /ˈɪɾˠ / /ˈir / /ˈʌɾˠ / /ˈor / /ˈʊɾˠ / /ˈur / 8148
<bun> ‘base’ /ˈɤn̪ˠ / /ˈbuɴ / /ˈʊn̪ˠ / /ˈbuɴ / /ˈʊn̪ˠ / /ˈbuɴ / 8166
<ciotach> ‘awkward’ /ˈcɪ.t̪ˠax / /ˈi.tax / /ˈcɪ.t̪ˠəx / /ˈi.təx / /cʊ.ˈt̪ˠax / /u.ˈtax / 8233
<club> ‘club’ /ˈkl̪ˠʌ / /ˈkʟob / /ˈkl̪ˠʌ / /ˈkʟob / /ˈkʊ / /ˈkʟʹub / 8243
<cnoc> ‘hill’ /ˈkɾˠʌk / /ˈkrok / /ˈkɾˠʌk / /ˈkrok / /ˈkn̪ˠʊk / /ˈkɴuk / 8245
<cogadh> ‘war’ /ˈkʌ.ɡʉː / /ˈko.ɡ / /ˈkʌ.ɡə / /ˈko.ɡə / /ˈkʊ.ɡə / /ˈku.ɡə / 8246
<contae> ‘county’ /ˈkʌn̪ˠ.d̪ˠaj / /ˈkoɴ.daɣʹ / /ˈkʊn̪ˠ.d̪ˠ / /ˈkuɴ.d / /kʊn̪ˠ.ˈt̪ˠ / /kuɴ.ˈt / 8256
Leathanach 1 as 5 »