Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/ɡ/ /ɡ/ consonant dorsal plosive velar velarised voiced /ɡ/ consonant dorsal plosive velar velarised voiced /ɡ/ consonant dorsal plosive velar velarised voiced
Page 1 of 6 »
<ag gail> ‘boiling’ /ˈɛɟ#ˈɡɪl / /ˈeɡʹ#ˈɡil / /ə#ˈɡal̠ʲ / /ə#ˈɡaʟʹ / /ɛɟ#ˈɡa / /eɡʹ#ˈɡa / 8065
<agaibh> ‘at you (pl.)’ /ˈə.ɡə / /ˈə.ɡə / /ˈa.ɡ / /ˈa.ɡ / /a.ˈɡɪ / /a.ˈɡi / 8067
<againn> ‘at us’ /ˈə.ɡən̠ʲ / /ˈə.ɡəɴʹ / /ˈɑːn̠ʲ / /ˈɴʹ / /a.ˈɡɪ / /a.ˈɡi / 8068
<agam> ‘at me’ /ˈə.ɡə / /ˈə.ɡəm / /ˈɑː / /ˈm / /ə.ˈɡə / /ə.ˈɡəm / 8069
<agat> ‘at you (sg.)’ /ˈə.ɡət̪ˠ / /ˈə.ɡət / /ˈad̪ˠ / /ˈad / /ə.ˈɡəd̪ˠ / /ə.ˈɡəd / 8070
<cág> ‘jackdaw’ /ˈkæːɡ / /ˈkɡ / /ˈkɑːɟ / /ˈkɡʹ / /ˈkɑːɡ / /ˈkɡ / 8172
<cogadh> ‘war’ /ˈkʌ.ɡʉː / /ˈko.ɡ / /ˈkʌ.ɡə / /ˈko.ɡə / /ˈkʊ.ɡə / /ˈku.ɡə / 8246
<dearg> ‘red’ /ˈʤa.ɾˠəɡ / /ˈa.rəɡ / /ˈd̠ʲa.ɾˠəɡ / /ˈa.rəɡ / /ˈa.ɾˠəɡ / /ˈa.rəɡ / 8315
<d'fhág> ‘leave (past)’ /ˈd̪ˠæːɡ / /ˈdɡ / /ˈd̪ˠɑːɡ / /ˈdɡ / /ˈd̪ˠɑːɡ / /ˈdɡ / 8322
<eaglais> ‘church’ /ˈʌɡ.l̪ˠəɕ / /ˈoɡ.ʟə / /ˈɑː.ɡl̪ˠəɕ / /ˈ.ɡʟə / /ˈa.ɡl̪ˠəʃ / /ˈa.ɡʟə / 8355
Page 1 of 6 »