Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
Page 1 of 9 »
<á ndúnadh> ‘closing them’ /æː#ˈn̪ˠʉː.n̪ˠʉː / /#ˈɴ.ɴ / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̠ʲɛ / /ˈ#ˈɴ.ɴʹe / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̪ˠə / /ˈ#ˈɴ.ɴə / 8048
<ag bualadh> ‘hitting’ /ˈɛɟ#ˈua.l̪ˠʉː / /ˈeɡʹ#ˈb.ʟ / /ə#ˈ.l̪ˠə / /ə#ˈb.ʟə / /ɛɟ#ˈ.l̪ˠə / /eɡʹ#ˈb.ʟə / 8063
<atfaidh> ‘will swell’ /ˈa.t̪ˠ / /ˈa.t / /ˈa.t̪ˠə / /ˈa.tə / /ˈa.t̪ˠɪɟ / /ˈa.tiɡʹ / 8113
<bainfidh> ‘will remove’ /ˈa.n̠̊ʲ / /ˈba.hɴʹ / /ˈan.ɪ / /ˈban.i / /ˈɪ.ɪɟ / /ˈbi.iɡʹ / 8121
<bearrfaidh> ‘will shave’ /ˈa.ɾ̥ˠ / /ˈa.hr / /ˈɑː.ɾ̥ˠə / /ˈ.hrə / /ˈɑː.ɾ̥ˠɪɟ / /ˈ.hriɡʹ / 8134
<bodhar> ‘deaf’ /ˈauɾˠ / /ˈbaur / /ˈauɾˠ / /ˈbaur / /ˈɔuɾˠ / /ˈbaur / 8152
<boladh> ‘smell’ /ˈʌ.l̪ˠʉː / /ˈbo.ʟ / /ˈɑː.l̪ˠə / /ˈb.ʟə / /əˈ.l̪ˠa / /bəˈ.ʟa / 8153
<borrfaidh> ‘will swell’ /ˈ.ɾ̥ˠ / /ˈb.hr / /ˈʌ.ɾ̥ˠə / /ˈbo.hrə / /ˈʌ.ɾ̥ˠɪɟ / /ˈbo.hriɡʹ / 8154
<bronnfaidh> ‘will grant’ /ˈɾˠʌ.n̪̊ˠ / /ˈbro. / /ˈɾˠʌ.n̪̊ˠə / /ˈbro.ə / /ˈɾˠɔu.n̪̊ˠɪɟ / /ˈbrau.iɡʹ / 8158
<buailfidh> ‘will hit’ /ˈua.l̠̊ʲ / /ˈb.hʟʹ / /ˈ.ə / /ˈb.hlə / /ˈ.l̥ʲɪɟ / /ˈb.hʟʹiɡʹ / 8160
Page 1 of 9 »